طلاق

طلاق در لغت به معنای رهایی، آزاد کردن، ترک کردن، واگذاشتن، مفارقت و جدایی آمده است .


معنی اصطلاحی آن،نیز دور از معنی لغوی نیست، در اصطلاح اتفاقی که موجب جدایی زن و شوهر از یکدیگر می‌شود و در اصطلاح حقوقی، طَلاق برهم زدن عقد و پیوند نکاح با صیغه مخصوص است.
طلاق در جامعه ی ما تقریبا واژه‌ای مانوس، که اکثریت، نه تنها با آن،بلکه با آثار ناشی از آن نیز آشنا هستند. زوجین در صورتی که حین طلاق فرزند نداشته باشند بیشتر آثاری که گریبان گیر به ویژه زوج است، آثار مالی و مادی می‌باشد، هرچند آثار روحی مخرب آن را برای طرفین نباید نادیده انگاشت.
اما بدترین حالت ممکن طلاق زمانی متصور است، که خانواده به شکل دقیق کلمه تشکیل شده، و زوجین به سمت پدر ومادر نایل شده باشند، وفرزندان با تصمیم زوجین، می‌بایست مهره‌های چیده شده در ذهنشان را جابه جا کرده و گونه‌ای دیگر بچینند.


حال سوالی که در ابتدا برای فرزندان مطرح می‌شود چگونه مارا من کنیم؟؟؟؟؟


آن‌ها بی تجربه شانه به شانه طلاق گام برمی‌دارند و جامعه پدر و مادر انتظار دارند با وجود تمام تنش‌ها و بدگویی‌ها واختلافات با بالاترین سطح شعور و فیلسوف مآبانه پذیرای تصمیم ناهنجار در سطر سطر زندگی شان باشند.

چه مواردی در قانون مجوز اقدام به طلاق می‌باشند؟

1- مرد می‌تواند برابر مقررات قانون مدنی با مراجعه به دادگاه زن خود را طلاق دهد . (ماده ۱۳۳ ق.م)

2- زن در موارد خاصی برابر مواد ۱۰۲۹، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰ ق.م می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند

3-زوجین با شرایط خاصی می‌توانند درباره طلاق توافق کنند. (ماده ۱۱۴۵ و ماده 1146 قانون مدنی)

4-ماده ۱۱۲۹ راجع به عدم پرداخت نفقه، ماده ۱۰۲۹ راجع به غایب مفقود الاثر ماده ۱۱۳۰ راجع به عسر و حرج است.

مهم ترین تقسیم بندی انواع طلاق طبق رویه دادگاه‌ها به چه صورت است؟

1-طلاق از طرف مرد
 این درحالی است که ماده 1133 ق.م که ماده اصلی و مادر فقط به طلاق به اراده مردتوجه مبذول داشته و‌ این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی‌است.
شوهر اگر بخواهد زن را طلاق دهد باید به دادگاه مراجعه کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به اصلاح بین زوجین خواهد کرد در صورتی که بین زن و شوهر سازش حاصل نشود گواهی عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد . دفتر طلاق پس از دریافت گواهی عدم امکان سازش به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد.
سوالی که بسیار شایع است،‌ این که آیا عدم رضایت زوجه مانع تقاضای طلاق مرد می‌باشد؟
قانون به طور قاطع پاسخگوی‌ این سوال با اعطای بی چون وچرای حق طلاق به مرد می‌باشد، شاید تنها موجبات طولانی شدن روند رسیدگی شده، هرچند در خوشبینانه ترین حالت می‌توان گفت، عدم رضایت زوجه گاهی موجبات آشتی وصلح و رجوع به زندگی مشترک را فراهم آورده است، هرچند‌ این موارد بسیار نادر است.
با توجه به مواد ۲۴ و ۲۷ قانون حمایت از خانواده، ثبت طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق از سوی دادگاه مجاز است.

مدارک مورد نیاز جهت طلاق از طرف مرد چه می‌باشد؟
- اصل سند ازدواج
- مدارک شناسایی مرد
    
2- طلاق به درخواست زن

الف - ماده ۱۱۲۹ در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق به حکم رجوع کند و حاکم و شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید.
همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه در خصوص‌ اینکه نفقه‌ای که استنکاف از دادن آن مجوز طلاق است فقط نفقه گذشته است یا آینده باید گفت که آرا قضایی در‌ این مساله متفاوت است.


ب - ماده ۱۱۳۰قانون مدنی در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد،وی می‌تواند به حاکم شرع(دادگاه) مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
تبصره : عسر و حرج موضوع‌ این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:
- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه متوالی و یا ۹ ماه متناوب در مدت یکسال بدون عذر موجه
- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع با عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدد  به مصرف موارد مذکور روی آورد بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.
- محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال یا بیشتر
- ضرب و شتم یا هر گونه سو رفتار مستمر زوج که بنا بر عرف با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
- ابتلا زوج به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه ی صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.


موارد مندرج در‌ این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.درحالی که اثبات همین موارد مندرج در ماده نیز به سختی صورت می‌گیرد وقابل پذیرش برای دادگاه‌ها است.
البته هر مشقتی موجب طلاق نیست بلکه عسر و حرج عبارت است  از مشقت شدید یا فاحش که عادتاً قابل تحمل نیست  .


پ - غیبت شوهر بیش از چهار سال
ماده ۱۰۲۹ :  هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند .
 در‌ این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد .
 با توجه به ماده ۱۰۲۳ باید گفت، دادگاه هنگامی‌می‌تواند حکم طلاق صادر کند که پس از دریافت درخواست طلاق از جانب زن در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار تهران سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه آگهی کند و اشخاصی که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید . هر گاه یکسال از تاریخ نشر  اولین آگهی بگذرد و حیات غایب ثابت نشود،  دادگاه حکم طلاق صادر می‌کند و زن باید از تاریخ طلاق عده وفات نگه دارد .
اگر شخص غایب پس از وقوع  طلاق و گذشتن مدت عده مراجعت کند، دیگر حقی نسبت به زن سابق خود ندارد، لیکن اگر قبل از انقضا مدت عده مراجعه نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد.

 


برای تقدیم دادخواست طلاق از جانب زن چه مدارکی لازم است؟   
- اصل یا رونوشت سند ازدواج
- مدارک شناسایی زوجه
 
3- طلاق توافقی


ماده ۲۵ قانون . جدید حمایت از خانواده :در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشد، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در‌ این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند.
اگر طلاق توافقی در قالب خلع یا مبارات باشد تا وقتی که زن رجوع به عوض رجوع  نکرده است ب این محسوب است  و در صورت رجوع زن به عوض در‌ایام عده، مرد هم می‌تواند به طلاق رجوع کند.
 
برای تقدیم دادخواست طلاق توافقی چه مدارکی لازم است؟
- اصل سند ازدواج یا رونوشت آن
- مدارک شناسایی زوجین
- درصورت وجود وکالتنامه  باید پیوست شود.


 درخصوص طلاق وانواع آن مطالبی بیان شد، باامید‌ این که روشنی بخش ذهن عموم باشد، ولی همان طور که می‌دانید دردعوای طلاق، این مطالب پایه به تنهایی یاری بخش زوجین نمی‌باشد و چه بسا آن‌ها به خیلی از حقوق وتکالیف  و همچنین رویه دادگاه‌هاعالم نمی‌باشند .


 
حضور یک وکیل متبحر و متخصص با سابقه بالغ بر چهل سال، دل گرم کننده و روشنی بخش مسیر می‌باشد  چرا که با اشراف به مواد مرتبط قانونی و رویه قضایی حاضر از دلسرد شدن شما از پیگیری حقوق خود واطلاع از آن جلوگیری کند،ضمن‌ اینکه موجب می‌شود بدهکار زمان از دست رفته تان نشوید.

جهت مشاوره، وکالت واطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید، در این مسیر چراغ راه شما هستیم