الزام به انجام تعهد

تعهد به معنای به عهده گرفتن و یا التزام است. نتیجه پیدایش تعهد الزام است که عبارت است از اجبار قانونی بر انجام مورد تعهد.
ملتزم به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن یا ندادن کاری می‌شود. در این حال اسباب ایجاد چنین رابطه‌ای می‌تواند عقد، ایقاع یا الزامی‌ قهری باشد.
تعهد و وفای به عهد برای ما در نظر دیگران شخصیتی قابل اعتماد ایجاد می‌کند. که باعث می‌شود افراد به ما بیشتر اعتماد کنند و روی ما حساب کنند. یکی از مسائل مهم در ارزش‌گذاری افراد میزان تعهد و مسئولیت‌پذیری آن‌ها می‌باشد

 

اسباب ایجاد تعهد چیست؟

 

1- اعمال حقوقی یا عمل حقوقی
این عمل توسط اراده خلق می‌شود،و شخص بااراده برای خود ایجاد تعهد می‌کند.
عمل حقوقی به چند صورت شکل می‌گیرد:
عمل حقوقی که با یک اراده به وجود می‌آید در عالم حقوق به آن ایقاع گفته می‌شودمثل ابرا،اعراض،طلاق.
عمل حقوقی که با بیش از یک اراده ایجاد می‌شود  اجاره عقد نامیده می‌شود. مثل عقد بیع، نکاح.


2- وقایع حقوقی
تعهدی برای شخص به وجود می‌آید که منشا آن خارج از اراده  می‌باشد و در واقع اسباب ضمان قهری هستند. وآثارش ناشی ازاراده قانونگذار است مانندغصب،اتلاف، تسبیب و..


یکی از آثار تعهد این است که اگر متعهد در انجام آن تاخیر کند، یا آن را انجام ندهد، ملزم است خسارات وارد بر متعهد له (کسی که تعهد به نفع او می‌باشد) راجبران کند.
زیرا متعهد با خود درای از انجام تعهد سبب ورود خسارت شده است.

 

در صورت عدم انجام تعهد از جانب متعهد :


اول:
 ممکن است انجام تعهد فقط درزمان مورد توافق ممکن بوده باشد ود خارج از آن دیگر قابل انجام نباشد،مانند این که شخصی دربرابر دیگری تعهد کند که غذای میهمان رو برای زمان خاصی فراهم کند، در اصطلاح،زمان اجرای تعهد، قید مورد تعهد است .در واقع مورد تعهد وزمان اجرای آن به نحو مطلوب مورد نظر بوده است.
در این مورد متعهد له فقط می‌تواند خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد را از متعهد بخواهد ودیگر خواستن اجرای اصل تعهد بی ثمر است.


دوم:
زمانی که منظور اصلی انجام تعهد است و زمان تعیین کردن، خصوصیت اضافی است که بنابر توافق طرفین، بر آن تحمیل شده است. حال متعهد در موعد مد نظر تعهد راایفا نکرده است، متعهد له با توجه به اینکه در اصطلاح حقوقی تعدد مطلوب مد نظر است، می‌تواند علاوه بر الزام متعهد به انجام تعهد، خسارت ناشی از تاخیر تادیه را نیز بخواهد.
برای اینکه متعهدله بتواند مطالبه خسارت کند چه شرایطی لازم است؟
1-برابر ماده قانون مدنی در موردعدم ایفای تعهد از طرف یکی از متعاملین،طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید،مگر این که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده ومدت مزبور ومنقضی شده باشد واگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده،طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام بااو بوده وثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.
2-متعهد به انجام تعهدمقصر باشد
قانون مدنی دراین باره می‌گوید: متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام،به علت خارجی بوده است که نمی‌توان به او مربوط نمود.

اضافه می‌گردد صرف عدم انجام تعهد مجوز مطالبه خسارت است واین برعهده متعهد است که برای رهایی از الزام به جبران خسارت تقصیر متعهد له یا فورس ماژور یاوقوع حوادث خارج از اختیار راباید اثبات کند ودر صورتی که نتواند این امور رااثبات کند محکوم خواهد شد.
3- درصورتی که مانعی درراه اجرای تعهد وجود داشته باشد این مانع عادتا قابل پیش بینی باشد.
4- دراثر عدم انجام تعهد به متعهدله خسارت وارد شده باشد، یعنی متعهد له باید اثبات کند ضرری به او وارد شده است
ضرری که ورود آن بر متعهد له قابل تصور است:
الف-ازبین رفتن مال ب- فوت شدن منفعت
رسیدگی و اجرای حکم الزام به انجام تعهد در قانون مدنی به طور کلی به دادگاه محل اقامت خوانده دعوی سپرده شده است .

 

مدارک لازم جهت الزام به انجام تعهد


1-تصویر مصدق سند یا قرارداد فی مابین متعهد و متعهدله
2-مدارک شناسایی متعهدله
3-در صورت لزوم - استماع شهادت شهود و مطلعین.

 

درخواست استعلام تحقیقات محلی. اتیان سوگند شماره پرونده استنادی سایر دلایل و مستندات
دعوای راجع به الزام انجام تعهد ومطالبه خسارت مربوط به آن،نیازمند دقت نسبت به موارد قانونی مربوط به آن می‌باشد که به نتیجه مطلوب برسد.

حضور یک وکیل متبحر و متخصص، دل گرم کننده و روشنی بخش مسیر می‌باشد چرا که با اشراف به مواد مرتبط قانونی و رویه قضایی حاضر می‌تواند از دلسرد شدن شما از پیگیری حقوق خود واطلاع از آن جلوگیری کند،ضمن اینکه موجب می‌شود بدهکار زمان از دست رفته تان نشوید.
جهت مشاوره، وکالت واطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید، دراین مسیر چراغ راه شما هستیم.