خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت از جمله جرایم تعزیری علیه اموال ‌می‌باشد.


عناصرتشکیل دهنده جرم خیانت در امانت چه ‌می‌باشد؟
1- عنصر قانونی 

جرم خیانت در امانت در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلا‌می‌بخش تعزیرات مصوب 1375 ذکر شده است و برای مرتکبین آن نیز مجازات حبس در نظر گرفته شده است.  
«"هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیا نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد".

2- عنصر مادى
که معمولا به صورت فعل ‌می‌باشد. تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال کردن مال سپرده شده .


3-عنصر روانى
این عنصر شامل سو نیت عام به معنای قصدارتکاب عمل فیزیکی یعنی عمد و سو نیت خاص یعنی قصد رسیدن به نتیجه و ایراد ضرر به مالک با متصرف

 

جرم «خیانت در امانت» در چه صورتى محقق مى‏شود؟


1-باید بین مالک یا متصرف و خاین رابطه حقوقی امانی برقرار شده باشد.
 2-مالی که موضوع خیانت است ‌می‌تواند منقول یا غیرمنقول باشد.
 3-امانتگذار ‌می‌بایست مالک یا صاحب حق تصرف باشد والا تحویل مال به صاحب اصلی آن خیانت درامانت نیست.

 

مصادیقی از رابطه امانی حقوقی

برابرماده 631قانون مدنی
هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل‌مستودع است بنا بر این مستأجر نسبت به عین مستأجره قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی‌علیه و امثال آنها ضامن نمی‌باشد مگر در صورت تفریط‌ یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر‌چه مستند به فعل او نباشد.
 با توجه به اصل تفسیر مضیق به نفع متهم هر رابطه ای را ن‌می‌توان به عنوان امانت وبه تبع آن خیانت در امانت دانست ، امانت زمانی محقق است که مال به طرف سپرده شده باشد.
آیا ‌می‌دانید بردن جهیزیه به منزل شوهر ،اورا نسبت به جهیزیه امین ن‌می‌کند وتصرف زوج پس ازطلاق فاقد عنوان مجرمانه است؟
آیا ‌می‌دانستید برای ایجاد رابطه امانی وجود رابطه امانی ضروری نیست؟
کافی است امانتگذار مال خودرا یا مالی که جایز در تصرف آن ‌می‌باشد را به امین سپرده باشد و امین نخواهد آن را تحویل دهد.در واقع دراین جا قرار براسترداد مال بوده است
آیا ‌می‌دانستید اگر امین مالی که به او سپرده شده سرقتی یا غصبی باشد ‌می‌تواند به صاحب اصلی برگرداند؟

 

نحوه شکایت خیانت در امانت چگونه است؟

وقتی رابطه امانی بین امین و امانتگذار شکل گرفت و امانتگذار خواستار استرداد مال شد لیکن امین از پس دادن خودداری کرد، امانت گذار‌می‌تواند ابتدا اظهار نامه رسمی‌ را مبنی بر تقاضای استرداد مال رااز امین بخواهد در صورت عدم استردادظرف مدت تعیین شده ،اقدام به طرح  شکایت کیفری خیانت در امانت خود از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادسرا کند.
در جرم خیانت درامانت ،اثبات مواردی الزا‌می‌به نظر ‌می‌رسداز جمله عناصر تشکیل دهنده، رابطه امانی برقرار شده و... متاسفانه به علت عدم آگاهی از قوانین و رویه قضایی موجب ‌می‌شود ، شاکی ویا حتی طرف شکایت(متهم) از بسیاری حقوق باز مانند، دراین شرایط حضور وکیل متخصص ضروری به نظر ‌می‌رسد.

 

چه مدارکی جهت شکایت خیانت در امانت لازم است؟
1-رسید امانی مال
2-تنظیم و نگارش شکایت خیانت در امانت و اظهارنامه و مراجعه به دادسرا برای طرح شکایت
3-استشهادیه شهود مبنی بر خیانت در امانت امین
4- سایر ادله ومستندات جهت اثبات خیانت در امانت
5- مدارک شناسایی شاکی

 

مصداق دعوای خیانت در امانت

فروش مال امانی
امانتگذار 10 کیسه برنج امانت نزد امین ‌می‌گذارد و پس از مدتی درخواست استرداد ‌می‌کند که امین از استرداد آن امتناع ‌می‌کند . در این جا جرم خیانت در امانت ارتکاب ‌می‌یابد و امانتگذار با شرایط و مدارک فوق ‌می‌تواند شکایت خود را جهت احقاق حق دردادسرا  مطرح کند.

 

به نظر ‌می‌رسد جهت رسیدن به مقصود، از حضور وکیل متخصص و کاردان استفاده کرده و جهت سپری کردن مراحل ومقاطع مربوط از ابتدای تنظیم  شکایت تا اجرای حکم ، جهت اثبات وقوع جرم خیانت درامانت ، وقوع رابطه امانی ناشی از سپردن و... ازحضور وکیل متخصص بهره‌مند شوید ، چرا که با قدم‌های آگاه، همراه دعوای شما تا پایان و رسیدن به نتیجه مطلوب خواهید بود.
جهت مشاوره، وکالت و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.دراین مسیر چراغ راه شما هستیم.