ثبت احوال

احوال در لغت به معناى سال‌ها و دیگرى حال‌ها که امروز در معناى دوم رایج است.
ثبت در لغت به معنای قراردادن، برجای بودن، استواری، پایداری، نگاشتن، یادداشت کردن، است و دراصطلاح مجموعه اعمال اداری، حقوقی که طی آن، ایجاد، تغییر، زوال و انتقال حقی را در دفاتر ویژه و اوراق و فهرست‌هایی، به طور رسمی یادداشت و اعلام می‌کند.
بنابراین حقوق ثبت، مجموعه قواعدی است که اعمال فوق را تحت نظم درآورده وبرآن حاکم است.


احوال شخصیه چیست؟
احوال شخصیه مجموعه‌اى از صفات طبیعى یا خانوادگى است که موجب تمییز شخصى از دیگری است و قانون بر آن ترتیب اثر مى دهد.
ثبت احوال شخصیه از قبیل ولادت، ازدواج، طلاق  وفوت به علت حفظ نظم اجتماعی ضرورتی بدیهی است.


آیا می‌دانید احوال شخصیه مربوط به شخص حقیقی است؟


مهم ترین موضوعات و مصادیق احوال شخصیه عبارتند از: ازدواج، طلاق، جهیزیه، مهریه، ابوّت، نسب، فرزند خواندگى، اهلیت، ولایت قیمومت، ارث، وصیت، تصفیه ترکه و حجر، وفات


آیا می‌دانید قانون حاکم براحوال شخصیه درایران قانون دولت متبوع شخص می‌باشد؟


سازمان ثبت احوال که دارای شخصیت حقوقی مستقلی است، سازمان ثبت احوال یکی از سازمان‌های دولتی است که، جمع‌آوری اطلاعات و آمار جمعیتی کشور ایران را به عهده دارد .
سازمان ثبت احوال کشوروظایفی از قرارذیل به عهده دارد:
1-ثبت تولد و صدور شناسنامه برای نوزادان
2-ثبت مرگ وصدور گواهی وفات
3-تعویض شناسنامه
4-ثبت ازدواج و طلاق
5-صدور گواهی ولادت برای شهروندان خارجه
6-تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی
7-تهیه آمارهای جمعیتی
8-صدور کارت شناسایی ملی


انواع ثبت احوال چه می‌باشد؟
1-سند ثبت ولادت
2-سند ثبت وفات
3-دفتر کل ثبت وقایع که در آن ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع از طلاق، بذل مدت، مرگ زوج و زوجه، ولادت و مرگ فرزندان و مرگ صاحب سند از روی مندرجات اسناد ولادت و مرگ و اعلامیه‌ها و سایر اسناد و مدارک ذی ربط ثبت می‌گردد
4-گواهی ولادت, اگر طفل خارجی باشد پس از ثبت ولادت او گواهی ولادت صادر و تسلیم می‌شود
5-شناسنامه
6-دفتر رسمی ازدواج و عقدنامه یا قباله نکاح
7-دفتر رسمی طلاق
8-دفتر نام خانوادگی که حق تقدم اشخاص را نسبت به این نام مشخص می‌کند
9-رونوشت شناسنامه
10-سایر اسناد سجلی و اطلاعیه‌های مربوط به ثبت احوال که به وسیله مأموران رسمی تهیه می‌شوند
کلیه اسناد ذکر شده در فوق، اسناد رسمی محسوب می‌شود یعنی انکار یا تردید نسبت به آن‌ها مسموع نیست


مصادیقی از دعاوی ثبت احوال


دعوای تقاضای ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید به علت تغییر سن
خواهان بنابر عللی از قبیل تغییر سن اقدام به طرح این دعوا می‌کند، این دعاوی بیشتر مربوط به متولدین دهه 50و60 تا65 شمسی در کشور می‌باشد وعلت آن هم این است که در گذشته به علت عدم دسترسی به اداره ثبت احوال، والدین خیلی دیر اقدام به اخذ شناسانامه برای فرزندان می‌کردند وبه طور تقریبی سن واقعی آن‌ها لحاظ نمی‌شد، غافل از این که، درآینده اجتماعی فرزندان مشکلات عدیده ای به بار می‌آورد.


آیا می‌دانید دعوای تغییرسن به طرفیت اداره ثبت احوال اقامه می‌شود؟


آیا می‌دانید مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تغییرسن درصورتی که درخواست تا 5 سال با دادگاه حقوقی محل اقامت خواهان می‌باشد؟


برای طرح دعوای تغییرسن دردادگاه چه مدارکی لازم است؟
1-تصویر مصدق شناسنامه
2-تصویر مصدق شهادت شهود
3-عندالزوم جلب نظر پزشکی قانونی


آیا می‌دانید مرجع صالح برای رسیدگی به تقاضای تغییرسن درصورتی درخواست تغییر سن باید بیش از ۵ سال باشد، کمیسیون ثبت احوال می‌باشد؟


برای ارایه تقاضای تغییر سن به کمیسیون چه مدارکی لازم است؟
1-ارائه درخواست کتبی صاحب سند یا ولی قانونی در برگ مخصوص
2-اصل شناسنامه عکس دار و تصویر آن
3-یک قطعه عکس جدید
4-اصل و تصویر حکم رشد برای افراد کمتر از ۱۸ سالی که شخصا” مراجعه می‌نمایند
5-اصل تصویر مدارک مربوط به قیم یا وصی برای افراد تحت سرپرستی
6-فیش بانکی نزد هر یک از شعب بانک ملی ایران بنام سازمان ثبت احوال کشور


آیا می‌دانید تنها یکبار در طول عمر صاحب شناسنامه امکان طرح دعوای تغییر سن را دارد؟


آیا می‌دانید دعوای تغییرسن یک دعوای غیرمالی است؟


آیا می‌دانید درصورتی که شخص به سن رشد نرسیده باشد، طرح دعوای مربوط باید از طرف ولی یا قیم مربوط اقامه شود؟
باتوجه به حساسیت موضوع وانگیزه متفاوت متقاضیان طرح دعوای تغییر سن، حضور وکیل متخصص، جهت اثبات دعوا، امری بدیهی است.


*دعوای اثبات زوجیت
*دعوای الزام به اخذ شناسنامه برای فرزند نامشروع
*دعوای اثبات نسب
*دعوای بطلان شناسنامه
*دعوای اصلاح اسناد سجلی
*حذف نام همسر از شناسنامه
*معرفی دعوای اصلاح و ابطال شناسنامه

دعاوی مربوط به احوال شخصیه دعاوی هستند راجع به شخصیت و وضعیت اشخاص حقیقی، که بنابر مراتب، بسیار سرنوشت ساز می‌باد، می‌بایست با دقت بیشتر انجام شود، لذا حضور وکیل متخصص وکاردان تا حد زیادی موجب آسودگی خاطر حین پیگیری پرونده می‌شود.
 جهت مشاوره، وکالت و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.دراین مسیر چراغ راه شما هستیم.