ثبت شرکت‌ها

شرکت در قانون مدنی این گونه تعریف شده است: اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد به نحو اشاعه البته شرکتی که مدنظر است شرکت اختیاری مدنی یعنی عقدی که به موجب آن دو یا چند شخص، به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه به مقصود دیگر، حقوق خود را در میان می‌گذارند تا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند.


آیا می‌دانید شرکای شرکت مدنی می‌توانند در دفاتر اسناد رسمی شرکت را ثبت کنند؟


آیا می‌دانید شرکت مدنی تابعیت واقامتگاه ندارد؟


شرکت تجاری، شخص حقوقی که به وسیله دو یا چند شخص یرای انجام فعالیت تجاری و بردن سود با سرمایه‌ای معین تشکیل می‌شود.
برابر ماده195قانون تجارت، ثبت کلیه شرکت‌های مذکور در قانون که تجاری محسوب می‌شوند و در ذیل بیان شده الزامی‌می‌باشد، اما ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت‌های‌ایرانی اعلام نشده است.


آیا می‌دانید عدم ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی درایران موجب بطلان آن شعبه یا نمایندگی می‌شود؟

 

انواع شرکت‌های تجاری بنابر قانون تجارت


1-شرکت سهامی‌ شرکت سهامی‌عام و شرکت سهامی‌خاص
2-شرکت با مسئولیت محدود
3-شرکت تضامنی
4-شرکت مختلط غیرسهامی
5-شرکت مختلط سهامی
6-شرکت نسبی
7-شرکت تعاونی تولید و مصرف

 

آیا می‌دانید مسولیت ثبت شرکت برعهده مدیریا مدیران شرکت است؟
مرجع ثبت شرکت در تهران "اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی" و در خارج از تهران، اداره ثبت اسناد شهرستانی است که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن مقیم است.

 

شرکت‌های تجارتی چگونه ثبت می‌شوند؟


تقاضانامه که در دو نسخه تنظیم می‌شود به انضمام اسناد ذیل حسب مورد:

 

چه مدارکی برای ثبت شرکت سهامی‌عام لازم است؟


1-دو نسخه اظهارنامه
2-دو نسخه اساسنامه
3-دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین
4-دو نسخه صورت جلسه هیأت مدیره(تعداد مدیران حداقل 5 نفر می‌باشد)
5-آگهی دعوت مجمع عمومی مؤسسین در روزنامه تعیین شده
6-فتوکپی شناسنامه مدیران(در مورد اشخاص حقوقی ارائه برگ نمایندگی الزامی‌است)
7-گواهی بانکی مبنی بر واریزحداقل35 درصد سرمایه شرکت
8-ارائه مجوز یا موافقت نامه اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

 

چه مدارکی برای ثبت شرکت سهامی‌خاص لازم است؟


1-دو برگ اظهارنامه وتکمیل وامضا توسط کلیه سهامداران
2-دو جلد اساسنامه شرکت سهامی‌خاص وامضا ذیل تمام صفحات توسط کلیه سهامداران
3-دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده باشد
4-دو نسخه صورت جلسه هیأت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع رسیده باد
5-فتوکپی مصدق شناسنامه کلیه سهامداران وبازرسین
6-ارائه گواهی پرداخت حداقل35درصد سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس در آن جا بازشده است


آیا می‌دانید درصورتی که، قسمتی از سرمایه شرکت غیر نقد باشد،ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی‌است؟
آیا می‌دانید در صورتی که اموال غیر منقول جز سرمایه شرکت باشد،ارائه اصل سندمالکیت الزامی‌است؟


7-ارائه مجوز درصورت نیاز،بنابراعلام کارشناس اداره ثبت شرکت‌ها

 

چه مدارکی برای ثبت شرکت بامسوولیت محدود لازم است؟


1-دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسوولیت محدود
2-دو برگ شرکتنامه
3-دو نسخه از اساسنامه
4-دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین وهیأت مدیره
5-فتوکپی مصدق شناسنامه شرکا ومدیران وارائه مجوز از مراجع ذی صلاح در صورت نیاز

 

چه مدارکی برای ثبت شرکت تضامنی لازم است؟


1-دو برگ تقاضانامه
2-دو برگ شرکت نامه
3-دو نسخه اساسنامه
4-فتوکپی شناسنامه شرکا
5-مجوز از مراجع ذی صلاح در صورت نیاز

 

چه مدارکی برای ثبت شرکت مختلط غیرسهامی لازم است؟


1-یک نسخه مصدق از شرکت‌نامه
2-یک نسخه مصدق از اساسنامه(در صورتی که باشد)
3-اسامی شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند

 

چه مدارکی برای ثبت شرکت مختلط سهامی لازم است؟


1-یک نسخه مصدق ازشرکت نامه
2-یک نسخه مصدق از اساسنامه
3-اسامی‌مدیر یا مدیران شرکت
4- نوشته به امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه وپرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
5-سواد مصدق از تصمیمات مجمع عمومی
6-نوشته به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی شرکای ضامن وتسلیم تمام سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت حصه‌های غیرنقدی

 

چه مدارکی برای ثبت شرکت نسبی لازم است؟


1-یک نسخه مصدق از شرکت نامه
2-یک نسخه مصدق از اساسنامه (اگرباشد)

 

برابرماده 197قانون تجارت در ظرف ماه اول تشکیل هرشرکت،خلاصه شرکت نامه ومنضمات آن باید توسط اداره ثبت هرشرکت محل در مجله رسمی یا روزنامه کثیرالانتشارمنتشر شود.
بحث ثبت شرکت‌ها بسیار مهم می‌باشد که می‌بایست با اشراف کامل نسبت به قوانین مرتبط به آن اقدام نمود،لذا حضور وکیل درکلیه مراحل ثبت امری اجتناب ناپذیر است.
وکیل متخصص و کاردان با تجربه‌ای بالغ برسال ،ثبت شرکتتان  و کلیه دعاوی و اعتراض‌های مربوط را عهده دار می‌شود.
جهت مشاوره،وکالت و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.دراین مسیر چراغ راه شما هستیم.