اعتراض به رای هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار

حقوق کار، رشته ای از علم حقوق است که به مقررات روابط میان کارگر و کارفرما و بررسی شرایط جمعی کار، می‌‌پردازد و شامل موارد زیر است:
 
1-امور مربوط به اشتغال
2-تنظیم قرارداد‌های استخدامی
3-بیمه تامین اجتماعی
4-حوادث ناشی از کار
ممکن است،بین کارگر و کارفرما، اختلافاتی پیش آید، قانون کار مراجعی برای حل اختلافات برابر مقررات تعیین شده، تعریف وانتخاب کرده است از جمله این مراجع که به موجب فصل نهم ماده157 انتخاب شده،هیأت تشخیص و حل اختلاف می‌‌باشد.
هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کار‌آموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.


آیا می‌‌دانید برابر آیین دادرسی قانون کار رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تقدیم دادخواست است؟


هیأت تشخیص از چه افرادی تشکیل می‌‌شود؟
1- یک نفر نماینده وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی
2-یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی‌‌کاراستان
3-یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان


آیا می‌‌دانید رای هیأت تشخیص ظرف 15روز از تاریخ ابلاغ،قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف می‌‌باشد؟
کارگری که مطابق نظر هیأت تشخیص باید اخراج شود،حق دارد نسبت به این تصمیم به هیأت حل اختلاف مراجعه واقامه دعوا کند.

آیا می‌‌دانید رأی هیأت تشخیص،پس از 15روز از تاریخ ابلاغ،لازم الاجرا می‌‌شود؟

اعضای هیأت حل اختلاف استان از چه کسانی تشکیل می‌‌شود؟
1-سه نفراز نمایندگان کارگران، به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی‌‌کاراستان یا کانون انجمن‌های صنفی کاراستان یا کانون انجمن‌های صنفی کارگران ویا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه
2-سه نفراز نمایندگان کارفرمایان،به انتخاب مدیران واحدهای منطقه
3-سه نفر نماینده دولت(مدیرکل کار واموراجتماعی،فرماندارورییس دادگستری محل ویا نمایندگان آن‌ها)


نحوه رسیدگی به اعتراضات در هیأت حل اختلاف چگونه است؟
برای رسیدگی به اعتراض، اکثر، به صورت حضوری می‌‌باشد، هیأت حل اختلاف از طرفین به صورت کتبی دعوت می‌‌کند که در جلسه رسیدگی حضور داشته باشند، هرچند عدم حضور مانع از تشکیل نمی‌‌شود، مگر  در صورتی که حضورطرفین الزامی‌‌به نظر برسد، که جلسه یک نوبت تجدید می‌‌شود.

آیا می‌‌دانید آرای صادر شده توسط مراجع حل اختلاف،لازم الاجرا بوده وتوسط اجرای احکام دادگستری، مورد اجرا گذاشته می‌‌شود؟


آیا می‌‌دانید آرا صاره از هیات حل اختلاف، ظرف مهلت 3 ماه از تاریخ ابلاغ برای افراد داخل کشور و ظرف مهلت 6 ماه از تاریخ ابلاغ برای افراد مقیم خارج از کشور قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری می‌‌باشد؟


به نظر می‌‌رسد،در صورت اعتراض به رای هیات حل اختلاف در دیوان عدالت اداری، از آن جا که رای هیات حل اختلاف، لازم الاجرا می‌‌باشد، جهت جلوگیری از اجرای رای وتضییع احتمالی حقوق معترض، به همراه تقدیم  دادخواست اعتراض نسبت به رأی هیات مزبور،تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای آن را خواست.
در دعاوی مربوط به کار که در دو هیات تشخیث و حل اختلاف مطرح می‌‌شود، نکته ای که حایز اهمیت است، در صورتی که، کارگر یا کارفرما یا معترض حسب مورد، بخواهند دادخواست تقدیم کنند یا در جلسه حضور داشته باشند، می‌‌توانند خود یا نماینده، اقدام کنند و اینکه نماینده، حتما وکیل دادگستری باشد، ضرورتی ندارد.
لذا با توجه به اهمیت موضوع، بدیهی است اشراف به قوانین  به حقوق کار وآیین دادرسی مربوط جهت احقاق حقوق، وتجربه کافی،امری اجتناب ناپذیر است که کارگر وکارفرما در اکثر موارد، از آن بی بهره هستند و چه بسا نمایندگانی که به علت فقدان این علم توان لازم راجهت دفتع و ارایه مدارک مربوط را نداشته اند.
نگران نباشید، وکیل متخصص وکاردان با تجربه ای بالغ بر40سال یاری تان می‌‌کند.
جهت مشاوره،وکالت و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.دراین مسیر چراغ راه شما هستیم.