تعلق سنوات خدمت به خود شخص

حقوق بازنشستگي درصدي از حقوق ماهيانه كارمند است كه در طول مدت اشتغال وي توسط دولت كسر شده و براي زمان تقاعد وي پس انداز گرديده، به اضافه درصدي كه دولت از اين بابت درنظر مي گيرد، كه در واقع مي توان گفت كاركرد همان مبلغ پس انداز است و اگر بيش از آن كاركرد نباشد، كمتر از آن نيست. پس از سي سال (ياكمتر) كه كارمند بهترين سالهاي عمر و جواني خود را در راه خدمت دولت سپري كرد، اين پس انداز به صورت حقوق بازنشستگي ماهيانه به وي پرداخت مي شود. بنابر اين حقوق بازنشستگي كلاً متعلق به خود كارمند است، النهايه آن را به صورت ماهيانه و از زمان مشخصي به بعد دريافت مي كند. پاداش سنوات خدمت نيز به همين ترتيب متعلق به بازنشسته و پس از او متعلق به بازماندگان اوست.

اما معلوم نيست به چه دليل دركشور ما طي سالهاي اخير، هراز چند گاهي نسبت به پرداخت اين حقوق به شخص بازنشسته ممانعت هايي بي مورد و بي دليل ايجاد مي شود. از يك سو در اوايل انقلاب اسلامي، تا چندين سال در پرداخت حقوق اين عزيزان وقفه ايجاد شد ،  سپس  با مراجعه مستقيم هريك از بازنشستگان و طي مراحل بسيار مشكل و طولاني اداري كه از توان بسياري از اين خادمين مملكت خارج بود، به هر حال حقوق بخور نمير آنان برقرار شد و پرداخت حقوق ايشان از طريق وكالت نامه رسمي نيز بلامانع اعلام شد. مجدداً در سال 78 اعلام نمودند كه بازنشستگان قبل از سال 1354 جهت احراز هويت بايد شخصاً به همراه اصل شناسنامه به سازمان بازنشستگي مراجعه كنند و فرم مخصوص آن را تكميل نمايند ،  و گرنه حقوق ايشان قطع مي گردد  كه در اين راه عده اي از آنان از بين رفتند و نهايتاً با مراجعات بسيار و درج مقالاتي در اين خصوص در جرايد، اين موضوع نيز حل شد.

در حال حاضر مدتي است براي پرداخت پاداش سنوات خدمت بازنشستگان مشكلاتي ايجاد مي كنند. سال ها بود سنوات بازنشستگان قبل از سال 79 در همه جا مورد بحث بود و آن قدر در پرداخت آن تاخير شد تا بازنشسته اي كه اينجانب حقوق او را با وكالت مي گرفتم، در سال 82 فوت نمود.  با توجه به اينكه همسر ايشان در سال قبل از ايشان فوت كرده و به حمدالله از فرزندانشان نيز كسي كه شرايط دريافت مسمتري را داشته باشد وجود نداشت، حقوق ايشان قطع شد . متعاقباً مقرر گرديد پاداش سنوات بازنشستگان قبل از سال 79 پرداخت شود، جالب است كه آن چه از اين بابت به بازنشستگان در گذشته كه مستمري بگير نداشته اند تعلق مي گيرد، را نمي پردازند و مي گويند به آنان تعلق نمي گيرد. چرا ؟ من كه هر چه فكر كردم، دليلش را متوجه نشدم. سنوات بازنشسته نيز مثل حقوق وي متعلق به شخص او است، تاخير در برقراري و پرداخت آن كه منسوب به عمل دولت بوده، نمي تواند حقوق آن شخص بازنشسته را،كه اكنون وفات نموده پايمال كند و طبيعي است كه اين پاداش سنوات كه حق بازنشسته بوده و در زمان حياتش به وي داده نشده، اكنون كه برقرار شده ، بايد به وراث وي پرداخت شود.

در خاتمه از دولت محترم استدعا دارد ضمن دستور پرداخت سنوات اين قبيل بازنشستگان به وراث آنان، جلوي برقراري اين گونه مقررات ايذايي  و غير منطقي را بگيرند و بيش از اين اجازه ندهند، در حكومت اسلامي به حقوق حقه افراد تجاوز شود .